Home » ZESPÓŁ DO SPRAW PIECZY ZASTĘPCZEJ

ZESPÓŁ DO SPRAW PIECZY ZASTĘPCZEJ

Zespół do spraw pieczy zastępczej

Zarządzeniem Starosty Złotowskiego Nr 47/2011 z dnia 6 września 2011r.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Złotowie pełni również funkcję organizatora pieczy zastępczej o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

W związku z powyższym w strukturach organizacji powstał
Zespół do spraw pieczy zastępczej,
który realizuje zadania wynikające z w/w ustawy

Pracownicy:

mgr Bożena Seefeld Kierownik Zespołu ds. pieczy zastępczej

mgr Maria Katarzyna Drąg  koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

mgr Ewa Nowak pracownik socjalny

Joanna Wasiniewska pracownik socjalny

 

mgr Małgorzata Podsiadło aspirant pracy socjalnej

Zakres czynności na stanowisku pracy:

Prowadzenie postępowań administracyjnych dotyczących:
– naliczania świadczeń dla rodzin zastępczych,
– przyznawania pomocy dla usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej
– ustalenia odpłatności dla rodziców biologicznych dzieci w pieczy zastępczej

Zadania realizowane w Zespole do spraw pieczy zastępczej:

 • opracowanie i realizacja 3-letnich powiatowych programów dotyczących rozwoju pieczy zastępczej, zawierających między innymi coroczny limit rodzin zastępczych zawodowych,
 • zapewnienie dzieciom pieczy zastępczej w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka oraz w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
 • organizowanie wsparcia osobom usamodzielnianym opuszczającym rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka oraz placówki opiekuńczo-terapeutyczne, przez wspieranie procesu usamodzielnienia,
 • tworzenie warunków do powstawania i działania rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka i rodzin pomocowych
 • prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz placówek wsparcia dziennego o zasięgu ponadgminnym
 • organizowanie  i finansowanie szkoleń dla rodzin zastępczych, prowadzących rodzinne domy dziecka, rodzin pomocowych i dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego oraz kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, prowadzenia rodzinnego domu dziecka lub pełnienia funkcji dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego,
 • organizowania wsparcia dla rodzinnej pieczy zastępczej, w szczególności przez tworzenie warunków do powstania grup wsparcia, specjalistycznego poradnictwa,
 • zapewnienie przeprowadzenia przyjętemu do pieczy zastępczej dziecku niezbędnych badań lekarskich,
 • prowadzenie rejestru danych o osobach zakwalifikowanych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub do prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz o pełniących funkcję rodziny zastępczej zawodowej lub rodziny zastępczej niezawodowej oraz prowadzących rodzinny dom dziecka,
 • kompletowanie we współpracy z właściwym ośrodkiem pomocy społecznej dokumentacji związanej z przygotowaniem dziecka do umieszczenia w rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka,
 • sporządzanie sprawozdań rzeczowo-finansowych z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,
 • okresowe wizytowanie rodzin zastępczych i pomoc koordynatorów
 • ułatwianie rodzinom zastępczym, przy współpracy z sądami i innymi instytucjami opiekuńczymi  – sprawowania opieki i  wychowania powierzonym im dzieciom,
 • specjalistycznego poradnictwa, w tym rodzinnego, dla rodzin biologicznych i zastępczych,
 • współpraca z sądami, placówkami oświatowymi, powiatowymi centrami pomocy rodzinie, ośrodkami pomocy społecznej, ośrodkami adopcyjno-opiekuńczymi, organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami w realizacji powierzonych zadań.

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

Skip to content