Home » ZESPÓŁ DO SPRAW PIECZY ZASTĘPCZEJ

ZESPÓŁ DO SPRAW PIECZY ZASTĘPCZEJ

Zespół do spraw pieczy zastępczej

Zarządzeniem Starosty Złotowskiego Nr 47/2011 z dnia 6 września 2011r.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Złotowie pełni również funkcję organizatora pieczy zastępczej o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

W związku z powyższym w strukturach organizacji powstał
Zespół do spraw pieczy zastępczej,
który realizuje zadania wynikające z w/w ustawy

Pracownicy:

Bożena Seefeld kierownik zespołu ds. pieczy zastępczej

Maria Katarzyna Drąg  specjalista pracy z rodziną

Ewa Nowak pracownik socjalny

Joanna Wasiniewska pracownik socjalny

Przemysław Pufal specjalista pracy z rodziną

 

Małgorzata Podsiadło pracownik socjalny

Zakres czynności na stanowisku pracy:

Prowadzenie postępowań administracyjnych dotyczących:
– naliczania świadczeń dla rodzin zastępczych,
– przyznawania pomocy dla usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej
– ustalenia odpłatności dla rodziców biologicznych dzieci w pieczy zastępczej

Zadania realizowane w Zespole do spraw pieczy zastępczej:

 • opracowanie i realizacja 3-letnich powiatowych programów dotyczących rozwoju pieczy zastępczej, zawierających między innymi coroczny limit rodzin zastępczych zawodowych,
 • zapewnienie dzieciom pieczy zastępczej w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka oraz w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
 • organizowanie wsparcia osobom usamodzielnianym opuszczającym rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka oraz placówki opiekuńczo-terapeutyczne, przez wspieranie procesu usamodzielnienia,
 • tworzenie warunków do powstawania i działania rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka i rodzin pomocowych
 • prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz placówek wsparcia dziennego o zasięgu ponadgminnym
 • organizowanie  i finansowanie szkoleń dla rodzin zastępczych, prowadzących rodzinne domy dziecka, rodzin pomocowych i dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego oraz kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, prowadzenia rodzinnego domu dziecka lub pełnienia funkcji dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego,
 • organizowania wsparcia dla rodzinnej pieczy zastępczej, w szczególności przez tworzenie warunków do powstania grup wsparcia, specjalistycznego poradnictwa,
 • zapewnienie przeprowadzenia przyjętemu do pieczy zastępczej dziecku niezbędnych badań lekarskich,
 • prowadzenie rejestru danych o osobach zakwalifikowanych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub do prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz o pełniących funkcję rodziny zastępczej zawodowej lub rodziny zastępczej niezawodowej oraz prowadzących rodzinny dom dziecka,
 • kompletowanie we współpracy z właściwym ośrodkiem pomocy społecznej dokumentacji związanej z przygotowaniem dziecka do umieszczenia w rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka,
 • sporządzanie sprawozdań rzeczowo-finansowych z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,
 • okresowe wizytowanie rodzin zastępczych i pomoc koordynatorów
 • ułatwianie rodzinom zastępczym, przy współpracy z sądami i innymi instytucjami opiekuńczymi  – sprawowania opieki i  wychowania powierzonym im dzieciom,
 • specjalistycznego poradnictwa, w tym rodzinnego, dla rodzin biologicznych i zastępczych,
 • współpraca z sądami, placówkami oświatowymi, powiatowymi centrami pomocy rodzinie, ośrodkami pomocy społecznej, ośrodkami adopcyjno-opiekuńczymi, organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami w realizacji powierzonych zadań.

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content