Home » WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY

Informacja dotycząca trwałości projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych w Powiecie Złotowskim” NR RPWP.07.02.01-30-0015/15  realizowanym w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2018 r.

Pobierz:

Trwałość projektu 2020

Trwałość projektu 2021

——

31 lipca 2019 r.

 

OGŁOSZENIE DYREKTORA POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W ZŁOTOWIE

z dnia 31 lipca 2019 roku

 o otwartym naborze Partnera w celu realizacji projektu konkursowego w ramach Poddziałania 7.2.2 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

 Konkurs zamknięty nr: RPWP.07.02.02-IZ.00-30-001/19

 

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT w ogłoszeniu o otwartym naborze Partnera w celu realizacji projektu konkursowego w ramach Poddziałania 7.2.2 Wielkopolskiego Regionalnego Programu

 

ogłoszenie nabór Partnera w celu realizacji projektu konkursowego Poddziałanie 7.2.2 WRPO na lata 2014-2020

 

Oferta współpracy w ramach otwartego naboru Partnerów do projektu w ramach Poddziałania 7.2.2 WRPO na lata 2014-2020

 

INFORMACJA DYREKTORA POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W ZŁOTOWIE z dnia 22 sierpnia 2019 roku roku o wyborze Partnera do wspólnej realizacji projektu


 

 

INFORMACJA DYREKTORA POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W ZŁOTOWIE

z dnia 21 grudnia 2018 roku o wyborze Partnera do wspólnej realizacji projektu

 

 

——————————-

OGŁOSZENIE DYREKTORA POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W ZŁOTOWIE

z dnia 29 listopada 2018 roku

 

o otwartym naborze Partnera w celu realizacji projektu konkursowego w ramach Poddziałania 7.2.2 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

ogłoszenie Dyrektora PCPR o otwartym naborze Partnera w celu realizacji projektu konkursowego w ramach Poddziałania 7.2.2 WRPO na lata 2014-2020

2018-11-29

 

——————————-

OGŁOSZENIE DYREKTORA POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W ZŁOTOWIE 

o otwartym naborze Partnera w celu realizacji projektu pozakonkursowego w ramach Poddziałania 7.2.1 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

pobierz ogłoszenie wraz  załącznikiem:

OGŁOSZENIE DYREKTORA POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W ZŁOTOWIE

2016-01-27

    

 

Informacja

Powiat Złotowski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Złotowie w latach 2017-2018 – jako Partner Wiodący realizuje Projekt „POPRAWA DOSTĘPU
DO USŁUG SPOŁECZNYCH W POWIECIE ZŁOTOWSKIM”

Powyższy projekt realizowany jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 7 Włączenie społeczne, Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.1 Usługi społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne.

Projekt realizowany jest w partnerstwie z:
1. Gminą Jastrowie/Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Jastrowiu
2. Fundacją AKME Bogucin, ul. Grzybowa 4, 62-006 Kobylnica (Partner spoza sektora finansów publicznych).

Cel główny projektu:

Poprawa dostępu do usług społecznych dla 235 osób z terenu powiatu złotowskiego, które zagrożone są ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Cele szczegółowe projektu:

 1. Wzrost liczby świadczonych usług społecznych przez rozwój usług dotychczasowych oraz wprowadzenie usług nowego rodzaju,
 2. Wzrost liczby osób korzystających z usług społecznych, które są zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
 3. Podejmowanie działań prewencyjnych ograniczających zjawisko ubóstwa lub wykluczenia społecznego.

Zgodnie z przyjętymi założeniami udział uczestników w projekcie skutkować powinien poprawą jakości życia tych osób poprzez zwiększenie ich kompetencji, umiejętność rozwiązywania sytuacji problemowych przy wsparciu specjalistów i wykwalifikowanych asystentów.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, jako Partner Wiodący obejmie wsparciem łącznie 120 uczestników (rodzice zastępczy, dzieci wychowujące się
w pieczy zastępczej, dzieci biologiczne rodziców zastępczych, osoby niepełnosprawne/niesamodzielne) oraz przeprowadzi następujące działania:

 • uruchomienie poradnictwa specjalistycznego według potrzeb zdiagnozowanych na etapie rekrutacji uczestników (np. psycholog, prawnik, terapeuta, mediator, pedagog, logopeda, dietetyk);
 • organizacja i przeprowadzenie wyjazdowego szkolenia (7dni) pn. Wyjazdowe Warsztaty Umiejętności Wychowawczych (dla rodziców zastępczych, dzieci przebywających w pieczy zastępczej oraz ich otoczenia – dzieci biologicznych) – będą to zajęcia szkoleniowe dla rodziców i dzieci zgodnie z zakresem wskazanym w czasie poradnictwa specjalistycznego, ukierunkowane na podniesienie jakości rodzicielstwa zastępczego poprzez rozwijanie kompetencji kluczowych, wyposażenie w umiejętności rozwiązywania problemów, kompensowanie opóźnień edukacyjnych, rozpoznawanie uzależnień u dzieci (zapobieganie i eliminacja), prawo rodzinne oraz  zajęcia plastyczne, sportowe, taneczne itp. ;
 • działania animacyjne/lokalne/środowiskowe – zaplanowano 4-dniowy wyjazd edukacyjny dla dzieci z rodzinami zastępczymi oraz dziećmi własnymi;
 • organizacja i przeprowadzenie wyjazdowych warsztatów (14 dni) pn. Obóz Aktywnej Rehabilitacji dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów, podczas których będą realizowane zajęcia mające na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do funkcjonowania osób niesamodzielnych w miejscu zamieszkania. Zaplanowane do realizacji działania mają na celu wsparcie osób niepełnosprawnych/niesamodzielnych poprzez odpowiedni dobór ćwiczeń i sprzętu rehabilitacyjnego, regularne ćwiczenia fizjoterapeutyczne/rehabilitacyjne, wyposażenie w wiedzę i umiejętności możliwości wsparcia asystentów i poradnictwa specjalistycznego w miejscu zamieszkania.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jako Partner obejmie wsparciem 30 osób niepełnosprawnych/niesamodzielnych (klientów MGOPS) oraz zrealizuje następujące działania:

 • uruchomienie poradnictwa specjalistycznego według potrzeb zdiagnozowanych na etapie rekrutacji uczestników (np. psycholog, prawnik, terapeuta, mediator, pedagog, logopeda, dietetyk);
 • usługi opiekuńcze i asystenckie – zatrudnienie opiekunek (na etat)
  w mieszkaniach chronionych przez okres 24 miesięcy;
 • przeprowadzenie remontu w Zespole Mieszkań Chronionych w Nadarzycach:
  remont pomieszczenia z przeznaczeniem na salkę rehabilitacyjną i pokój wyciszeń oraz zakup sprzętu do rehabilitacji i ćwiczeń ruchowych;
 • utworzenie 1 nowego mieszkania chronionego w Samborsku;
 • zakup sprzętu do rehabilitacji w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Jastrowiu oraz przeprowadzenie remontu pomieszczeń;

Fundacja AKME jako Partner obejmie wsparciem 85 osób (seniorzy, osoby niepełnosprawne/niesamodzielne, członkowie rodzin przeżywających trudności opiekuńczo – wychowawcze) oraz przeprowadzi następujące działania:

 • uruchomienie poradnictwa specjalistycznego według potrzeb zdiagnozowanych na etapie rekrutacji uczestników (np. psycholog, prawnik, terapeuta, mediator, pedagog, logopeda, dietetyk);
 • organizacja i przeprowadzenie wyjazdowego szkolenia pn. Szkoła dla Rodziców AKME – dla rodziców zastępczych, wychowanków pieczy zastępczej oraz otoczenia. W ramach Szkoły odbędą się zajęcia warsztatowe dla rodziców w zakresie kompetencji kluczowych zgodnie ze wskazaniem specjalistów, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki rozwiązywania konfliktów w rodzinie, pozytywnych relacji rodzic – dziecko oraz zaplanowano zajęcia sportowe, taneczne, plastyczne itp.;
 • organizacja i przeprowadzenie szkolenia pn. Obóz Aktywnej Rehabilitacji (14 dni) dla osób niepełnosprawnych/niesamodzielnych z opiekunami.
  W ramach wyjazdu będą prowadzone indywidualne konsultacje rehabilitantów i fizjoterapeutów dotyczące ćwiczeń usprawniających w zakresie niezbędnym do samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania, dobór właściwego sprzętu rehabilitacyjnego, nauka poruszania się z wykorzystaniem sprzętu i urządzeń, poradnictwo specjalistyczne, szkolenia mające na celu nabycia nowych umiejętności w zakresie opieki i wsparcia osób niepełnosprawnych/niesamodzielnych, wymiana doświadczeń;
 • organizacja wypożyczalni sprzętu dla osób niepełnosprawnych/
  niesamodzielnych, pomocnego w funkcjonowaniu w miejscu zamieszkania.

W ramach projektu świadczone będą następujące usługi: wsparcie asystenckie, praca socjalna i poradnictwo specjalistyczne, mentoring, kursy kompetencji kluczowych, zapewnienie mieszkania wspieranego a także działania animacyjne w lokalnych społecznościach.

Całkowita wartość projektu: 1.980.192,00 złotych

Kwota dofinansowania: 1.881.182,40 złotych

Wkład własny: 99.009,60 złotych:

Partnerzy realizujący projekt w ramach zachowania trwałości rezultatów zobowiązani są do świadczenia usług przez okres 24 miesięcy po zakończeniu realizacji projektu.

 

2017-02-24

 

Regulamin Projektu dostępny jest w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Złotowie, Aleja Piasta 32 oraz na stronie internetowej PCPR  www.pcprzlotow.pl (Partner Wiodący),
tel. 67 263 22 65

oraz na stronach internetowych Partnerów Projektu:

http://fundacja-akme.pl/  , tel. 61 826 00 07

Osoby do kontaktu:

 

 • Marlena Otręba koordynator rodzinnej pieczy zastępczej PCPR w Złotowie
 • Bożena Dołęga Kierownik Zespołu ds. pieczy zastępczej PCPR w Złotowie
 • Krystyna Pietrzyk referent PCPR w Złotowie
 • Wiesława Jaszczyk referent PCPR w Złotowie
 • Zofia Sieg Główny księgowy PCPR w Złotowie

Pliki dotyczące rekrutacji do pobrania poniżej:

 • Regulamin Projektu
 • Formularz rekrutacyjny
 • Deklaracja uczestnictwa w Projekcie
 • Oświadczenie uczestnika Projektu
 • Oświadczenie o dochodach
 • Oświadczenie o korzystaniu z pomocy żywnościowej (PO PŻ 2014-2020)
 • Oświadczenie o zagrożeniu ubóstwem i wykluczeniem społecznym
 • Kwestionariusz dla osób pracujących
 • Oświadczenie o pobycie dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie powiatu złotowskiego
 • Zgoda rodziców/opiekunów prawnych

 POBIERZ DOKUMENT KLIKAJĄC W JEGO NAZWĘ:

REGULAMIN PROJEKTU POPRAWA DOSTĘPU DO USŁUG SPOŁECZNYCH W POWIECIE ZŁOTOWSKIM

7.2.1 RPO Zł_formularz rekrutacyjny

7.2.1 RPO ZŁ_deklaracja

7.2.1 RPO ZŁ_oświadczenie uczestnika projektu

7.2.1 RPO ZŁ_oświadczenie o dochodach

7.2.1 RPO ZŁ_oświadczenie PO PŻ

7.2.1 RPO ZŁ_zagrożenie ubóstwem i wykluczeniem społecznym

7.2.1 RPO ZŁ_formularz dla os.pracujących

7.2.1 RPO ZŁ_oświadczenie-rodziny zastępcze

7.2.1 RPO ZŁ_zgoda rodzica

 

 

 

2017-04-05

 

OGŁOSZENIE DYREKTORA POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W ZŁOTOWIE 

o otwartym naborze Partnera w celu realizacji projektu pozakonkursowego w ramach Poddziałania 7.2.1 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

pobierz ogłoszenie wraz  załącznikiem:

OGŁOSZENIE DYREKTORA POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W ZŁOTOWIE

2016-01-27

informacja www.wybór Partnera

 

Skip to content