Home » STRONA GŁÓWNA

STRONA GŁÓWNA

Uwaga!

Zmiana godzin pracy

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Złotowie w Złotowie

Wydając Zarządzenie nr 11/2018 Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Złotowie wprowadziła zmiany do Regulaminu pracy PCPR w Złotowie.

Dotyczą one godzin urzędowania.

Od 3 września 2018 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Złotowie w Złotowie na stałe czynne będzie w godzinach:

– od 8.00 do 16.00 w poniedziałki,

– od 7.00 do 15.00 od wtorku do piątku.

 

POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE
W ZŁOTOWIE
ALEJA PIASTA 32
77-400 ZŁOTÓW

DYREKTOR: DR HELENA AGATOWSKA

TEL/FAX 67 263 22 65
mail:
pcprzlotow@poczta.onet.pl 

SŁUŻYMY POMOCĄ PSYCHOLOGICZNĄ, PRAWNĄ, FINANSOWĄ DLA OSÓB

Z TERENU POWIATU ZŁOTOWSKIEGO.

WSPOMAGAMY FINANSOWO NIEPEŁNOSPRAWNYCH, USAMODZIELNIAJĄCĄ

SIĘ MŁODZIEŻ I RODZINY ZASTĘPCZE Z TERENU POWIATU ZŁOTOWSKIEGO. 

Przyjmowanie i załatwianie spraw

(godziny pracy)

– od 8.00 do 16.00 w poniedziałki

– od 7.00 do 15.00 od wtorku do piątku.

Zapraszamy

Jesteśmy po to, by służyć pomocą,

Jesteśmy dla Was

piecza zastepcza

POSTAW NA RODZINĘ ZASTĘPCZĄ!

 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Złotowie poszukuje

kandydatów na rodziny zastępcze.

 

Kto może zostać rodziną zastępczą?

Rodziną zastępczą mogą zostać wspólnie zamieszkali małżonkowie,
a także osoba samotna.

Kandydat na rodzica zastępczego:

 • daje rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej,
 • przebywa na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
 • nie jest ograniczony w zdolności do czynności prawnych,
 • nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest mu ograniczona ani zawieszona,
 • nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo,
 • w przypadku deklaracji utworzenia rodziny zastępczej, co najmniej jedna z osób tworząca tę rodzinę musi posiadać stałe źródło dochodu,
 • wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niego wynika z tytułu egzekucyjnego,
 • jest zdolny do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone zaświadczeniami o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, wystawionymi przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej oraz opinią o posiadaniu predyspozycji i motywacji od pełnienia funkcji rodziny zastępczej,
 • zapewnia odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokojenie jego indywidualnych potrzeb,
  w tym:
 • rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego,
 • właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań,
 • wypoczynku i organizacji czasu wolnego,
 • uzyskał pozytywną opinię Organizatora Pieczy Zastępczej.

 

Jeśli masz otwarte, kochające i ciepłe serce i chcesz nim obdarować dzieci szukające miłości, wsparcia i zrozumienia zapraszamy
do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Złotowie.

Poszukujemy osób chętnych do pełnienia funkcji rodzin zastępczych.
Możesz dowiedzieć się więcej tutaj:

Jak zostać rodziną zastępczą>>>

Zapraszamy również do kontaktu w naszej siedzibie:

Złotów, Aleja Piasta 32

(budynek Starostwa Powiatowego, pok. nr 33),

Tel. 067 263 22 65

OGŁOSZENIE DYREKTORA POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W ZŁOTOWIE 

o otwartym naborze Partnera w celu realizacji projektu pozakonkursowego w ramach Poddziałania 7.2.1 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

pobierz ogłoszenie wraz  załącznikiem:

OGŁOSZENIE DYREKTORA POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W ZŁOTOWIE

2016-01-27

informacja www.wybór Partnera


Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content