Home » POMOCNA DŁOŃ

POMOCNA DŁOŃ

        
   

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA

 

POMOCNA DŁOŃ – INTEGRACJA ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM

Od 2008 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Złotowie realizuje projekt „POMOCNA DŁOŃ-Integracja Zagrożonych Wykluczeniem”. Projekt ten realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej: rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem realizowanego przez nas projektu jest rozwijanie aktywnych form integracji społecznej i umożliwienie dostępu do nich osobom zagrożonym wykluczeniem.

Swoimi działaniami obejmujemy trzy grupy: usamodzielniających się wychowanków pieczy zastępczej, osoby niepełnosprawne oraz (od 2012r.) rodziny zastępcze wraz z przebywającymi u nich podopiecznymi.

W latach 2008-2012 w projekcie (wraz z dziećmi) wzięły udział 193 osoby.

W bieżącym roku planowanymi w ramach projektu działaniami zostało objętych 25 os. niepełnosprawnych, 10 rodzin zastępczych (37 osób) oraz 8 usamodzielniających się wychowanków pieczy zastępczej.

Udział w projekcie jest dla uczestników bezpłatny.

Działania aktywizujące są dostosowane do potrzeb konkretnej grypy odbiorców, ich potrzeb i możliwości.

Rodziny zastępcze zostały objęte: warsztatami umiejętności pedagogicznych, szkoleniem pierwszej pomocy, treningiem kompetencji i umiejętności społecznych, warsztatami prowadzonymi przez mediatora, indywidualnymi zajęciami z psychologiem, doradztwem i wsparciem rozwojowym-coachingiem, a także doradztwem psychospołecznym w zakresie psychodietetyki.

Usamodzielniający się wychowankowie pieczy zastępczej zostali objęci następującymi  działaniami aktywnej integracji: doradca zawodowy, szkolenie pierwszej pomocy, warsztaty Aktywnych Metod Poszukiwania Pracy, Trening Kompetencji i Umiejętności Społecznych oraz wybranymi przez siebie szkoleniami podnoszącymi kwalifikacje zawodowe.

Działania wobec osób niepełnosprawnych zostały dostosowane do ich potrzeb i możliwości. I tak wszyscy brali udział w szkoleniu z pierwszej pomocy oraz turnusie rehabilitacyjnym. Uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej (z Lipki, Okonka i Złotowa) będą mieli ponadto dodatkowe zajęcia z wikliniarstwa i bukieciarstwa, zaś pozostali zostali zakwalifikowani do udziału w Treningu Kompetencji i Umiejętności Społecznej, doradztwie i wsparciu rozwojowym –coachingu, doradztwie zawodowym.

Część w/w działań jest realizowana na terenie Miasta Złotów, pozostałe w ramach wyjazdów integracyjnych. I tak rodziny zastępcze spędziły w lipcu – 5 dni w Szklarskiej Porębie, w sierpniu 10 dni w Zakopanym, usamodzielniający się wychowankowie w sierpniu również odbywali zajęcia w Zakopanym, zaś na koniec września przewidziany jest 5 dniowy wyjazd do miejscowości na terenie Szwecji, Danii i Niemiec (wraz z częścią osób niepełnosprawnych); ponadto osoby niepełnosprawne  na początku września były na 12 dniowym wyjeździe do Zakopanego gdzie uczestniczyli w zabiegach leczniczych i wzięli udział w wycieczce do Budapesztu. Po odbyciu części edukacyjnej i warsztatowej uczestnikom zagwarantowano również wiele atrakcji, np. wycieczki w góry, ogniska, przejażdżki dorożkami, zajęcia sportowe na basenie, zwiedzanie zabytków i in.

Każdy z uczestników może również wziąć udział w działaniach środowiskowych jak np. wyjazdy do kina, basen, kręgle, zajęcia sportowe czy do teatru.

Wszystkie powyższe działania mają na celu przeciwdziałanie marginalizacji tych grup społecznych, uaktywnieniu ich zarówno w sferze społecznej jak i zawodowej, ćwiczeniu aspektów behawioralnych uczestników i uczestniczek, ze szczególnym zwróceniem uwagi na aspekt motywacyjny, umiejętności radzenia sobie ze stresem, skutecznej komunikacji, pracy zespołowej, uczenia się optymizmu i asertywności, a także promowanie zdrowego trybu życia (aktywność sportowa, dopasowana do potrzeb dieta itp.).

Ponadto część z uczestników ma również możliwość zdobycia nowych kwalifikacji poprzez ukończenie wybranych przez siebie kursów zawodowych.

Z doświadczenia naszej instytucji wynika, że dobór takich właśnie działań i szkoleń odpowiada na potrzeby uczestników, wpływa na ich motywację oraz samoocenę. Szkolenia prowadzone są w formie warsztatowej a wyjazdy pozwalają na oderwanie się od szarej codzienności i problemów. Dla części uczestników są to pierwsze wyjazdy i dłuższe pobyty poza domem, na których nawiązują się przyjaźnie a uczestnicy utrzymują ze sobą kontakty nawet po zakończeniu udziału w projekcie.

W ramach swojej działalności Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie nadal będzie się starało pozyskiwać środki unijne by wspierać kolejne osoby z terenu naszego Powiatu.

 

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA

Projekt systemowy
 „Pomocna Dłoń – Integracja Zagrożonych Wykluczeniem”
działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

W ramach powyższego projektu nasza instytucja w bieżącym roku realizuje następujące działania:

 • Rodziny zastępcze wraz z otoczeniem (10 rodzin zastępczych wraz z otoczeniem-małoletnie dzieci) zostaną objęci następującymi  działaniami aktywnej integracji:
 • doradztwo i wsparcie rozwojowe –coaching
 • indywidualne zajęcia z psychologiem
 • warsztaty prowadzone przez mediatora
 • szkolenie pierwszej pomocy
 • warsztaty umiejętności pedagogicznych
 • doradztwo psychospołeczne w zakresie psychodietetyki
 • Trening umiejętności społecznych

 

 • Usamodzielniający się wychowankowie rodzin zastępczych (8 osób) zostaną objęci następującymi  działaniami aktywnej integracji:
 • doradca zawodowy
 • szkolenie pierwszej pomocy
 • warsztaty Aktywne Metody Poszukiwania Pracy
 • Trening Kompetencji i Umiejętności Społecznych
 • Szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe według wyboru uczestnika

 

 • Osoby niepełnosprawne (10 osób) zostaną objęci następującymi działaniami aktywnej integracji.
 • szkolenie pierwszej pomocy
 • doradztwo i wsparcie rozwojowe –coaching
 • Trening Kompetencji i Umiejętności Społecznych
 • Turnus rehabilitacyjny

 

 • Osoby niepełnosprawne – uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej (WTZ Lipka- 5, WTZ Złotów- 11, WTZ Okonek – 9 osób) ) zostaną objęci następującymi działaniami aktywnej integracji.
 • Szkolenie pierwszej pomocy
 • Turnus rehabilitacyjny
 • Szkolenie wikliniarstwo/bukieciarstwo

 

Część z powyższych działań jest realizowane na zajęciach  prowadzonych w Złotowie, cześć z nich zaś podczas wyjazdów integracyjnych i  tak w bieżącym roku uczestnicy przebywali w Szklarskiej Porębie, w Zakopanym, odbywali jednodniowe wycieczki do Pragi, Budapesztu, planowany jest również objazdowy wyjazd integracyjny połączony z zajęciami aktywizującymi i edukacyjnymi do Szwecji, Danii i Berlina.

Ponadto wszyscy uczestnicy mogą bezpłatnie uczestniczyć również w zajęciach aktywizacyjnych takich jak kino, basen, kręgle, zajęcia sportowe czy wyjście do teatru czy operetki.

Projekt
 „Pomocna Dłoń- Integracja Zagrożonych Wykluczeniem”
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki) w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Złotowie realizowany jest przez:

dr Helena Agatowska – koordynator projektu
mgr Małgorzata Kurpierz-Płaczek – koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

mgr Zdzisław Michalski – konsultant ds niepełnosprawnych
mgr Kornelia Kościańska – konsultant ds niepełnosprawnych
mgr Marlena Otręba – pracownik socjalny
Zofia Sieg – gł. księgowy

 

Projekt powyższy nadzorowany jest przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu.„POMOCNA DŁOŃ – Integracja Zagrożonych Wykluczeniem”

         Projekt skierowany jest do nieaktywnych zawodowo kobiet i mężczyzn w rozumieniu Ustawy z dnia 20.04.2004 o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy tj. pozostających bez zatrudnienia, która jednocześnie nie zalicza się do kategorii bezrobotnych. W przypadku projektu Pomocna Dłoń są to dziewczęta i chłopcy uczący się oraz kobiety i mężczyźni ze statusem niepełnosprawności.

         Wszyscy uczestnicy i uczestniczki to osoby zagrożone wykluczeniem społecznym,   w wieku aktywności zawodowej, których obecna sytuacja zdrowotna i predyspozycje psychospołeczne skłaniają do wnioskowania, iż ich powrót do aktywności zawodowej i społecznej jest możliwy.

         W przypadku dziewcząt i chłopców usamodzielniających się (w wieku 15 – 25 lat) działania traktowane są prewencyjnie, zapobiegając ewentualnemu wykluczeniu społecznemu, które może ich spotkać w samodzielnym życiu ze względu na pochodzenie i start życiowy.
        
         Wybór grupy docelowej podyktowany był sytuacją tych kobiet i mężczyzn w lokalnej społeczności. Jak czytamy w POKL ponad 12% społeczeństwa w wieku produkcyjnym to osoby niepełnosprawne. Aktywny zawodowo jest co 7 niepełnosprawny, gdy w UE co 2. 85% niepełnosprawnych utrzymuje się ze świadczeń pomocy społecznej.

         Niepełnosprawne kobiety i mężczyźni często napotykają w codziennym życiu na szereg trudności, chcąc w pełni korzystać ze swoich praw. W szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy są młode kobiety i mężczyźni, pochodzące ze środowisk trudnych. Ich utrudniony start w dorosłe życie poważnie obciąża ich przyszłe wybory życiowe i zawodowe.

Od 2012 roku działaniami w ramach aktywnej integracji objęliśmy również funkcjonujące na terenie naszego powiatu rodziny zastępcze wraz z ich naturalnymi dziećmi i podopiecznymi. Część z tych rodzin boryka się z wieloma problemami takimi jak traumatyczne przeżycia i doświadczenia umieszczonych u nich dzieci, ich zaległościami w nauce, zaniedbaniami zdrowotnymi i rozwojowymi. Każde dziecko wymaga zindywidualizowanego  podejścia, a członkowie rodziny muszą ponownie określić swoje role.

         Rekrutacja uczestników została przeprowadzana przez zespół w składzie: pracownik socjalny, konsultant ds. osób niepełnosprawnych oraz koordynator.

            Dotychczas w projekcie wraz z dziećmi uczestniczyło niespełna 200 osób, zaś w bieżącym roku działaniami aktywnej integracji objęliśmy:
-25 osób z Warsztatów Terapii Zajęciowej
-8 usamodzielniających się wychowanków pieczy zastępczej
– 10 rodzin zastępczych wraz z dziećmi i podopiecznymi

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA

 

POMOCNA DŁOŃ – INTEGRACJA ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM

Od 2008r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Złotowie realizuje projekt „POMOCNA DŁOŃ-Integracja Zagrożonych Wykluczeniem”. Projekt ten realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej: rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem realizowanego przez nas projektu jest rozwijanie aktywnych form integracji społecznej i umożliwienie dostępu do nich osobom zagrożonym wykluczeniem.

Swoimi działaniami obejmujemy trzy grupy: usamodzielniających się wychowanków pieczy zastępczej, osoby niepełnosprawne oraz (od 2012r.) rodziny zastępcze wraz z przebywającymi u nich podopiecznymi.

W latach 2008-2012 w projekcie (wraz z dziećmi) wzięły udział 193 osoby.

W bieżącym roku planowanymi w ramach projektu działaniami zostało objętych 25 os. niepełnosprawnych, 10 rodzin zastępczych (37 osób) oraz 8 usamodzielniających się wychowanków pieczy zastępczej.

Udział w projekcie jest dla uczestników bezpłatny.

Działania aktywizujące są dostosowane do potrzeb konkretnej grypy odbiorców, ich potrzeb i możliwości.

Rodziny zastępcze zostały objęte: warsztatami umiejętności pedagogicznych, szkoleniem pierwszej pomocy, treningiem kompetencji i umiejętności społecznych, warsztatami prowadzonymi przez mediatora, indywidualnymi zajęciami z psychologiem, doradztwem i wsparciem rozwojowym-coachingiem, a także doradztwem psychospołecznym w zakresie psychodietetyki.

Usamodzielniający się wychowankowie pieczy zastępczej zostali objęci następującymi  działaniami aktywnej integracji: doradca zawodowy, szkolenie pierwszej pomocy, warsztaty Aktywnych Metod Poszukiwania Pracy, Trening Kompetencji i Umiejętności Społecznych oraz wybranymi przez siebie szkoleniami podnoszącymi kwalifikacje zawodowe.

Działania wobec osób niepełnosprawnych zostały dostosowane do ich potrzeb i możliwości. I tak wszyscy brali udział w szkoleniu z pierwszej pomocy oraz turnusie rehabilitacyjnym. Uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej (z Lipki, Okonka i Złotowa) będą mieli ponadto dodatkowe zajęcia z wikliniarstwa i bukieciarstwa, zaś pozostali zostali zakwalifikowani do udziału w Treningu Kompetencji i Umiejętności Społecznej, doradztwie i wsparciu rozwojowym –coachingu, doradztwie zawodowym.

Część w/w działań jest realizowana na terenie Miasta Złotów, pozostałe w ramach wyjazdów integracyjnych. I tak rodziny zastępcze spędziły w lipcu – 5 dni w Szklarskiej Porębie, w sierpniu 10 dni w Zakopanym, usamodzielniający się wychowankowie w sierpniu również odbywali zajęcia w Zakopanym, zaś na koniec września przewidziany jest 5 dniowy wyjazd do miejscowości na terenie Szwecji, Danii i Niemiec (wraz z częścią osób niepełnosprawnych); ponadto osoby niepełnosprawne  na początku września były na 12 dniowym wyjeździe do Zakopanego gdzie uczestniczyli w zabiegach leczniczych i wzięli udział w wycieczce do Budapesztu. Po odbyciu części edukacyjnej i warsztatowej uczestnikom zagwarantowano również wiele atrakcji, np. wycieczki w góry, ogniska, przejażdżki dorożkami, zajęcia sportowe na basenie, zwiedzanie zabytków i in.

Każdy z uczestników może również wziąć udział w działaniach środowiskowych jak np. wyjazdy do kina, basen, kręgle, zajęcia sportowe czy do teatru.

Wszystkie powyższe działania mają na celu przeciwdziałanie marginalizacji tych grup społecznych, uaktywnieniu ich zarówno w sferze społecznej jak i zawodowej, ćwiczeniu aspektów behawioralnych uczestników i uczestniczek, ze szczególnym zwróceniem uwagi na aspekt motywacyjny, umiejętności radzenia sobie ze stresem, skutecznej komunikacji, pracy zespołowej, uczenia się optymizmu i asertywności, a także promowanie zdrowego trybu życia (aktywność sportowa, dopasowana do potrzeb dieta itp.).

Ponadto część z uczestników ma również możliwość zdobycia nowych kwalifikacji poprzez ukończenie wybranych przez siebie kursów zawodowych.

Z doświadczenia naszej instytucji wynika, że dobór takich właśnie działań i szkoleń odpowiada na potrzeby uczestników, wpływa na ich motywację oraz samoocenę. Szkolenia prowadzone są w formie warsztatowej a wyjazdy pozwalają na oderwanie się od szarej codzienności i problemów. Dla części uczestników są to pierwsze wyjazdy i dłuższe pobyty poza domem, na których nawiązują się przyjaźnie a uczestnicy utrzymują ze sobą kontakty nawet po zakończeniu udziału w projekcie.

W ramach swojej działalności Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie nadal będzie się starało pozyskiwać środki unijne by wspierać kolejne osoby z terenu naszego Powiatu.


Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content