Home » OŚWIADCZENIE W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI

OŚWIADCZENIE W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI

Wstęp deklaracji

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  w Złotowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.pcprzlotow.pl

Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2015

Data ostatniej istotnej aktualizacji: rok 2021

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • Brak opisów zdjęć, tekstu alternatywnego oraz elementu na pierwszej stronie (przesuwane zdjęcia, tzw. slider) dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne.
 • Brak opisu tekstowego modułu wyszukiwania informacji dla osób niepełnosprawnych.
 • Linki prowadzące do materiałów na innych stronach/podstronach nie zawierają treści tekstowej, którą mogą odczytać programy dla niepełnosprawnych.
 • Brak tytułu w zagnieżdżonych ramkach tzw. frame i i frame.
 • Elementy strony nie posiadają unikalnych ID
 • Brak opisów tekstowych dla dokumentów publikowanych w formie skanów, które są nieczytelne dla programów stosowanych przez osoby niepełnosprawne.
 • Strona nie jest responsywna, przez co może niepoprawnie wyświetlać się na urządzaniach mobilnych.

Wyłączenia:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Data sporządzenia deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Niniejsze Oświadczenie sporządzono dnia: 30.09.2020 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą do kontaktu jest Wiesława Jaszczyk, adres e-mail: pcprzlotow@poczta.onet.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 67 263 22 65. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich (www.rpo.gov.pl)

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Aleja Piasta 32

77-400 Złotów

tel. kontaktowy  67 263 22 65

e-mai: pcprzlotow@poczta.onet.pl

Dostępność architektoniczna budynku:

Siedziba Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie mieści się na wysokim parterze w budynku  Starostwa Powiatowego w Złotowie, zlokalizowanego  przy Alei Piasta 32. Budynek jest częściowo dostępny dla osób o szczególnych potrzebach:

 • na dziedzińcu wydzielono nieodpłatne, ogólnodostępne miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych;
 • wejście od strony dziedzińca wyposażone jest w podjazd dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim oraz platformę 1-osobową, umożliwiającą wjazd na wysoki parter zapewniając dostęp do pomieszczeń Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, a także do toalety. Platforma obsługiwana jest przez pracownika urzędu po przywołaniu dzwonkiem, znajdującym się przy platformie;
 • toaleta dla osób, poruszających się na wózkach, znajduje się na parterze;
 • na parterze zlokalizowano Punkt Informacyjny;
 • korytarze i hole umożliwiają swobodne poruszanie się osób na wózku inwalidzkim;
 • na terenie budynku istnieje możliwość poruszania się z psem asystującym;
 • osoba uprawniona, zgodnie z zapisem ustawy z dnia 1 kwietnia 2012 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, zobowiązana jest zgłosić chęć skorzystania z usługi tłumacza ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, przynajmniej 3 dni robocze przed planowaną wizytą w urzędzie (zgłoszenia można dokonać pod adresem e-mail: pcprzlotow@poczta.onet.pl  lub pod numerem telefonu: 67 263 22 65);
 • na terenie budynku brak jest windy, pętli indukcyjnej, nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, planów tyflograficznych oraz schematów dotykowych.

Obsługa osób uprawnionych przy wykorzystaniu innych środków wspierających komunikowanie się (poza językiem migowym):

Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824) osoba uprawniona, tj. doświadczająca trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się ma prawo do:

 • kontaktu z urzędem za pomocą udostępnionych usług pozwalających na komunikowanie się,
 • załatwienia sprawy przy pomocy osoby przybranej.

W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Złotowie  w Złotowie dostępne są następujące usługi wspierające komunikowanie się:

 • poczta elektroniczna: pcprzlotow@poczta.onet.pl
 • tel./faks pod numerem: 67 263 22 65
Skip to content