Home » OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

KLAUZULA  INFORMACYJNA

o przetwarzaniu danych osobowych

w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Złotowie

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), oraz zgodnie z obowiązującą ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Złotowie, którego siedziba mieści się przy ul. Aleja Piasta 32, 77-400 Złotów, tel. 67 263 22 65.

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych przetwarzanych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Złotowie może się Pani/Pan kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Panią Adrianną  Sobotka w następujący sposób:

 • pocztą elektroniczną na adres e-mail: iodo@zlotow-powiat.pl
 • pisemnie: na adres siedziby Administratora danych

 

 1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizuje zadania publiczne na rzecz i w interesie mieszkańców powiatu oraz przetwarza dane osobowe osób fizycznych.
 2. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane jedynie wówczas, gdy jednostka posiada podstawę prawną ich przetwarzania. Tą podstawą, zgodnie z art. 6 RODO może być:
 • zgoda klienta lub
 • niezbędność przetwarzania dla zawarcia lub wykonania umowy lub
 • wypełnienie obowiązku, nałożonego przepisem prawa na jednostkę lub
 • niezbędność dla ochrony żywotnych interesów lub
 • niezbędność do wykonania zadania realizowanego przez jednostkę w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej.
 1. Dane wrażliwe będą przetwarzane na podstawie art. 9 ust 2 a, b, c, g, h, j RODO.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane jedynie w ściśle określonym celu, o którym będziemy informować, przy pozyskiwaniu danych osobowych (z wyłączeniem sytuacji, w których przepis prawa polskiego zwalnia jednostkę od obowiązku informacyjnego), w szczególności dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zapisów ustaw:
 • ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
 • ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci
 • objęcie ubezpieczeniem społecznym oraz zdrowotnym na podstawie ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 o świadczeniach opieki zdrowotnej, finansowanych ze środków publicznych
 • przeciwdziałanie przemocy w rodzinie na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
 • wspieranie rodziny na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
 • ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
 1. Odbiorcami danych osobowych mogą być osoby lub podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, które reguluje cel przetwarzania.
 2. Pani/Pana dane będą osobowe mogą być przetwarzane również przez podmioty, z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia danych osobowych, w szczególności w zakresie obsługi informatycznej, prawnej, ochrony osób i mienia, a także przez podmioty, którym Administrator udostępnia dane osobowe na podstawie przepisów prawa, w szczególności organom ścigania, organom kontrolnym.
 3. W związku z przetwarzaniem udostępnionych przez Panią/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu:
 • prawo dostępu do swoich danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia RODO;
  • prawo do sprostowania swoich danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia RODO;
  • prawo do usunięcia swoich danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia RODO;
  • prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych, na podstawie
   18 Rozporządzenia RODO;
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych na podstawie art.21 Rozporządzenia RODO;
 1. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
 2. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę
  z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1257)
  i ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r., poz. 217), w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji
  i zakresu działania archiwów zakładowych.
 3. W przypadkach, w których przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie art.6 ust.1 lit a Rozporządzenia RODO, tj. zgody na przetwarzanie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie.
 4. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie udzielonej zgody, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

W przypadku nie podania przez Panią/Pana danych osobowych wymaganych przepisami prawa, nie będziemy mogli zrealizować zadania ustawowego, co może skutkować pozostawieniem sprawy bez rozpatrzenia lub nie będzie możliwe zawarcie umowy.

 1. W przypadku uznania, że przetwarzanie przez w/w instytucję Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 2. Państwa dane są przetwarzane w formie tradycyjnej (papierowej) i elektronicznej, nie podlegają profilowaniu.

Niniejsza informacja jest spełnieniem obowiązku informacyjnego wynikającego z Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z 27 kwietnia 2016 r.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA KONTRAHENCI

KLAUZULA INFORMACYJNA MILCZĄCE ZAŁATWIENIE SPRAWY

KLAUZULA INFORMACYJNA POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE

KLAUZULA INFORMACYJNA PRACOWNICY

KLAUZULA INFORMACYJNA REKRUTACJA

KLAUZULA INFORMACYJNA STAŻYŚCI_PRAKTYKANCI

KLAUZULA INFORMACYJNA UDZIELENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

KLAUZULA INFORMACYJNA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

KLAUZULA INFORMACYJNA PROWADZENIE PROFILU NA PORTALU SPOŁECZNOŚCIOWYM

Skip to content