Home »

 
 

Obsługa osób niepełnosprawnych

 

Obsługa osób niepełnosprawnych
pokój nr 40

Pracownicy:
mgr Zdzisław Michalski – konsultant
Anna Köster – referent

 

Do zadań działu należy:

 

Rehabilitacja społeczna i poradnictwo z zakresu pomocy społecznej.
Udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach osób niepełnosprawnych.
Dofinansowywanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych.
Dofinansowywanie zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych.
Dofinansowywanie sportu, kultury, turystyki i rekreacji – organizacje pozarządowe.
Dofinansowywanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego.
Dofinansowywanie pobytu osób niepełnosprawnych na turnusach rehabilitacyjnych.
Obsługa Warsztatu Terapii Zajęciowej w zakresie zleconym przez PFRON – przekazywanie środków finansowych, kontrole.

 

   
Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123 z 1997 r., poz. 776 z późn. zm.)
  2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatów, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz.U. z dnia 1 lipca 2002 r., Nr 96, poz. 861 z późn. zm.)
  3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz.U. Nr 230, poz. 1694
    z późn. zm.)
  4. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy  i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej (Dz. U. Nr 63 poz. 587 z dnia 15 kwietnia 2004 r. z późn. zm.)
  5. Ustawa z dnia  12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.)
 

No comments

Be the first one to leave a comment.

Post a Comment


 

           
 
Skip to content