Home » INFORMATOR-OFERTA DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC

INFORMATOR-OFERTA DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC

INFORMATOR – OFERTA DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Złotowie, zgodnie z wytycznymi Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2021, realizuje ,,Program korekcyjno – edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie w Powiecie Złotowskim na rok 2022”.

W ramach w/w programu będą organizowane spotkania indywidualne i grupowe. Podstawowym celem programu jest wprowadzenie zmian w zachowaniu i postawach osób stosujących przemoc w rodzinie, w kierunku zmniejszenia ryzyka dalszego występowania przemocy, zwiększenia poziomu samokontroli oraz rozwijania zdolności konstruktywnego współżycia w rodzinie.

Oddziaływania korekcyjno – edukacyjne wobec osób stosujących przemoc w rodzinie są kierowane  w szczególności do:

  • osób skazanych, odbywających karę pozbawienia wolności w zakładach karnych,
  • osób skazanych za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie, którym sąd warunkowo zawiesił wykonywanie kary, zobowiązując je do uczestnictwa w programie korekcyjno – edukacyjnym,
  • osób, których rodzina została objęta procedurą Niebieskiej Karty, wskazane przez organy ścigania lub inne instytucje (miejskie i gminne ośrodki pomocy społecznej, zespoły interdyscyplinarne, komisje rozwiązywania problemów alkoholowych itp.),
  • osób, będących sprawcami przemocy w rodzinie, które uczestniczą w terapii uzależnienia od alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających, substancji psychotropowych albo środków zastępczych, pod warunkiem, że udział w programie korekcyjno-edukacyjnym stanowi uzupełnienie odbywanej terapii prowadzonej w zakładach opieki zdrowotnej,
  • osób zainteresowanych, których uczestnictwo w programie wynika z osobistej decyzji, w ramach programu może być także podjęta praca z osobami, które nie zostały skazane, a skierowane są do udziału w programie przez pracowników socjalnych, kuratorów, policjantów lub członków zespołów interdyscyplinarnych z terenu Powiatu Złotowskiego, którzy powzięli wiadomość o stosowaniu przemocy wobec osób najbliższych.

Do udziału w programie nie będą przyjmowane osoby:

  • chore psychicznie,
  • z zaburzeniami emocjonalnymi i osobowości.

                                                                   

Uczestnictwo w Powiatowym programie oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc  w rodzinie jest bezpłatne. Zgłoszenia do programu przyjmowane są w PCPR w Złotowie, Aleja Piasta 32, pok. 36. Osoba do kontaktu – p. Paulina Cieślik,. 67 263 22 65.

INFORMATOR – OFERTA DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE

Program Przeciwdziałania Przemocy 2021-2024

Skip to content