Home »

 
 

Aktywny Samorząd

 

PROGRAM “AKTYWNY SAMORZĄD” 2018

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  w Złotowie od 5 marca 2018 r. rozpoczyna nabór wniosków w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”, finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W 2018 roku w pilotażowym programie „Aktywny samorząd” realizowane będą następujące formy wsparcia:

Moduł I:

 • Obszar A Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
 • Obszar A Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
 • Obszar B Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
 • Obszar B Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
 • Obszar C Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
 • Obszar C Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
 • Obszar C Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości),
 • Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką (dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego),

Moduł II: Pomoc w uzyskaniu wykształcenia poprzez dofinansowanie kosztów edukacji:

 • w szkole policealnej,
 • w kolegium,
 • w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu).

 

Terminy przyjmowania wniosków:

MODUŁ I

od 05.03.2018 r. do 30.08.2017r.

MODUŁ II

od 05.03.2018 r.
do 30.03.2018 r. ( dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2017/2018)

od 01.09.2018r.
do 10 października 2018 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2018/2019)

 

Szczegółowe informacje udzielane są w siedzibie PCPR w Złotowie, Al. Piasta 32, pokój nr 40 w godzinach urzędowania: poniedziałki 8:00-16:00, wtorki – piątki 7:30-15:30.

Informacje telefoniczne pod nr tel.:.67 263 22 65

 

Harmonogram realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd”

Termin Opis
28.02.2018 Termin złożenia wystąpienia przez samorząd powiatowy o przyznanie
w bieżącym roku środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację programu
30.03.2018 Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach roku szkolnego/akademickiego 2017/2018
23.04.2018 Termin zawarcia umowy w sprawie realizacji programu pomiędzy Realizatorem programu i Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
10.10.2018 Termin zakończenia przyjmowania w 2018 roku wniosków o dofinansowanie
w ramach roku szkolnego/akademickiego 2018/2019
04.12.2018 Upływa termin składania przez Realizatora programu dodatkowego zapotrzebowania na środki potrzebne na realizację programu
15.04.2019 Termin złożenia przez samorząd powiatowy sprawozdania z realizacji programu ze środków przekazanych w 2018 roku
30.08.2019 Termin rozliczenia środków finansowych przekazanych w 2018 roku
na realizację programu – do tego dnia umowy dofinansowania zawarte pomiędzy Realizatorem programu a Wnioskodawcami powinny zostać rozliczone

 

Link do dokumentu  pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2018 roku.

 

Aby pobrać dokument kliknij w jego nazwę:

1.Wniosek-dla-osoby-niepełnosprawnej-pełnoletni-

1a.-Załącznik-Oświadczenie-o-dochodach-wnioskodawcy

1b.-Załącznik-Oświadczenie-Wnioskodawcy

2.-Wniosek-dla-osoby-niepełnosprawnej-podopieczny

2a.-Załącznik-Oświadczenie-o-dochodach-

2b.-Załącznik-Oświadczenie-

3.-Wkładka-obszar-A-Zadanie-nr-1

4.-Wkładka-obszar-A-Zadanie-nr-2

5.-Wkładka-obszar-B-Zadanie-nr-1-i-nr-2

5a.-Załącznik-zas.lekar-B_1-dysfunkcja-wzroku

5b.-Załącznik-zas.lekar-A, B, C_1_3_4

6.-Wkładka-obszar-C-Zadanie-nr-1

7.-Wkładka-obszar-C-Zadanie-nr-2

8.-Wkładka-obszar-C-Zadanie-nr-3

9.-Wkładka-obszar-C-Zadanie-nr-4

10.-Wkładka-obszar-D

11.-Wkładka-Modul_II

11a.-Załącznik-modul_II_zas.uczelnia

11b.-Załącznik-moduł_II_zaś.pracodawca.docx

 

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE FUNKCJONOWANIA PILOTAŻOWEGO PROGRAMU AKTYWNY SAMORZĄD W ROKU 2018

 

Program w roku 2018 obejmuje następujące obszary wsparcia:

Program w roku 2018 obejmuje następujące obszary wsparcia: MODUŁ I Likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową,  w tym:
Obszar Nazwa Maksymalna wysokość dofinansowania Udział własny osoby niepełnosprawnej Adresaci

Pomocy (stopień

niepełnosprawności)

Adresaci Pomocy

(rodzaj dysfunkcji)

A

Likwidacja bariery transportowej

Zadanie 1: pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu 8 000zł

 

15% Znaczny lub umiarkowany  lub orzeczenie o niepełnosprawności,  wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie dysfunkcja narządu ruchu
  Zadanie 2: pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B 2 200 zł

w tym:

kurs/egzamin

1.600 zł

pozostałe koszty

600 zł

25% Znaczny lub umiarkowany, wiek aktywności zawodowej dysfunkcja narządu ruchu
B

Likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym

Zadanie 1 pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania – dla osoby niewidomej

20 000 zł, z czego na urządzenie brajlowskie 12 000zł

– dla pozostałych osób z dysfunkcją narządu wzroku 8 000zł

– dla osoby z dysfunkcją obu kończyn górnych 5 000zł

10% znaczny,

wiek do 18 lat lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie.

dysfunkcja obu kończyn górnych lub narządu wzroku,
  Zadanie 2 dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania – dla osoby głuchoniewidomej

4000 zł

dla pozostałych adresatów programu 2000 zł

istnieje możliwość zwiększenia dofinansowania o

100 % dla osób z dysfunkcją narządu. wzroku gdy wymaga to zwiększenia liczby godz. szkolenia

nie wymagany znaczny,

wiek do 18 lat lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie. Dofinansowanie do szkolenia przysługuje w zakresie obsługi nabytego wcześniej w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania.

dysfunkcja obu kończyn górnych lub narządu wzroku,
C

Likwidacja barier w poruszaniu się

Zadanie 2 pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym 3 000 zł nie wymagany znaczny  
  Zadanie 3 pomoc w zakupie protezy kończyny w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości Po amputacji:

w zakresie ręki 9 000 zł

przedramienia 20 000 zł

ramienia i wyłuszczenia w stawie barkowym 26 000 zł

na poziomie podudzia 14 000 zł

na wysokości uda (także przez staw kolanowy) 20 000 zł

uda i wyłuszczeniu w stawie biodrowym              25 000 zł z możliwością zwiększenia (opinia eksperta PFRON dla zdolności do pracy wnioskodawcy)  ,

10% Stopień niepełnosprawności, wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie, potwierdzona opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego i rokowania uzyskania zdolności pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie
  Zadanie 4 pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny (co najmniej na III poziomie jakości)

 

do 30 % kwot o których

mowa w zadaniu 3

10% jak wyżej jak wyżej
D

pomoc

w utrzymaniu

aktywności

zawodowej poprzez

zapewnienie opieki

dla osoby zależnej

dofinansowanie opłaty za pobyt dziecka osoby niepełnosprawnej w żłobku lub przedszkolu lub inną tego typu opieką

 

 

miesięcznie

200 zł

rocznie

2.400 zł

15% znaczny

lub umiarkowany, aktywność zawodowa, pełnienie roli opiekuna prawnego dziecka

każdy rodzaj dysfunkcji
MODUŁ II Pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym:
Dofinansowanie lub refundacja kosztów uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym 1. Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia

2. Dodatek na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego

3. Opłaty za naukę (czesne)

1. 1000 zł

2. do 4000 zł

3.Równowartość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku)przy czym dofinansowanie powyżej kwoty 3000zł (dochód do 583 zł)

Jedna forma kształcenia na poziomie wyższym – wnioskodawcy zatrudnieni 15%

Więcej niż jedna forma kształcenia na poziomie wyższym – wnioskodawcy zatrudnieni 65% wnioskodawcy nie zatrudnieni 50%(z obowiązku wniesienia ww. udziału własnego w module II zwolniony jest wnioskodawca, gdy wysokość jego przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 583 zł (netto) na osobę)

znaczny lub umiarkowany, nauka w szkole wyższej lub w szkole policealnej lub kolegium lub przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi każdy rodzaj dysfunkcji

 

Pozostałe warunki dofinansowania są opisane szczegółowo w dokumencie pod nazwą: „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu – Aktywny Samorząd w 2018 roku” znajdujące się na stronie www.pfron.org.pl

 

Wnioski dotyczące modułu I zadania A, B, C, D i modułu II wydawane i przyjmowane przez  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Złotowie Al. Piasta 32 pokój nr 40 tel.67 263 22 65

 

 

No comments

Be the first one to leave a comment.

Post a Comment


 

           
 
Skip to content