AKTUALNOŚCI

 

Biuletyn Informacji Publicznej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Złotowie

Biuletyn Informacji Publicznej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Złotowie – kliknij w grafikę, aby otworzyć


ZOSTAŃ RODZICEM ZASTĘPCZYM!

ZGŁOŚ SIĘ!

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Złotowie

tel. 67 263 22 65

pomoc@pcprzlotow.pl

—————————————————————————————-

Rządowy program wsparcia powiatów

w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej
w 2023 r.

              

Rządowy Program wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023 r., zwany dalej Programem,  został przyjęty Uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 13 listopada 2023 r.
w sprawie ustanowienia rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023 r. (
M.P. z 2023 r. poz. 1276). Powiaty w ramach Programu, za pośrednictwem wojewody, mogły ubiegać się o wsparcie finansowe ze środków Funduszu Pracy. Na realizację Programu przeznaczono do 40 000 000 zł.

W ramach Programu powiaty mogły uzyskać środki na:

 • dofinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń zawodowej rodziny zastępczej oraz prowadzącego rodzinny dom dziecka,  przysługujących za 2023 r., począwszy od dnia
  1 czerwca, za każdy rozpoczęty miesiąc pełnienia wskazanej funkcji;
 • dofinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń rodziny zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego, przysługujących za 2023 r., począwszy od dnia 1 czerwca, za każdy rozpoczęty miesiąc pełnienia wskazanej funkcji.

Zgodnie z Umową nr PS-III.946.1.35.2023 zawartą pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim
a Powiatem Złotowskim, Wojewoda przekazał środki finansowe Funduszu Pracy w wysokości 74 100,00 zł, na dofinansowanie realizacji zadania własnego powiatu, o którym mowa w art. 180 pkt 4 ustawy
z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (DZ. U. z 2023 r. poz. 1426,
z późn.zm.).

 

—————————————————————————————-

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Złotowie przystąpiło do realizacji Programu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Dostępne mieszkanie finansowane ze środków PFRON.

Cel programu

Środki przeznaczone są na zmianę architektonicznie niedostępnego mieszkania, w którym aktualnie mieszka wnioskodawca, na mieszkanie bez barier, która to pomoc jest udzielana na rzecz Wnioskodawcy w celu zwiększenia niezależności oraz ułatwienia aktywności zawodowej i społecznej poprzez zapewnienie mieszkania wolnego od barier architektonicznych, jako podstawy samodzielnego realizowania planów zawodowych i społecznych.

Beneficjenci

 1. Beneficjentem może być osoba z niepełnosprawnością, która spełnia warunki:
 • posiada orzeczenia o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, z tytułu niepełnosprawności narządu ruchu uniemożliwiającej poruszanie się bez użycia wózka;
 • złoży oświadczenie, wraz z dokumentacją fotograficzną, o barierach architektonicznych w mieszkaniu i/lub w budynku, uniemożliwiających samodzielne wyjście na zewnątrz na poziom zero;
 • złoży oświadczenie o dysponowaniu tytułem prawnym do lokalu na mocy prawa własności lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu;
 • w momencie składania wniosku nie ukończyła 65 roku życia.
 1. W przypadku, gdy wniosek dotyczy osoby małoletniej lub ubezwłasnowolnionej, wniosek składa jej opiekun prawny. W takim przypadku do wniosku dołącza się:
 • oświadczenie o zamieszkiwaniu w lokalu wspólnie osoby z niepełnosprawnością oraz opiekuna prawnego;
 • orzeczenie o niepełnosprawności z tytułu niepełnosprawności narządu ruchu uniemożliwiającej poruszanie się bez użycia wózka.

Sposób składania wniosków i ich rozpatrywanie

 1. Składanie wniosków odbywa się wyłącznie w formie elektronicznej przez teletransmisję danych, samodzielnie lub za pośrednictwem realizatora Programu.
 2. Adresat Programu składa wniosek w „Systemie Obsługi Wsparcia” (SOW) o przyznanie dofinansowania na zmianę miejsca zamieszkania na wolne od barier architektonicznych w okresie od 03.08.2022 r. do 31.12.2024 r.
 3. Realizator Programu w ciągu 14 dni informuje beneficjenta w formie elektronicznej o pozytywnym lub negatywnym rozpatrzeniu wniosku, wraz z uzasadnieniem.
 4. Realizatorem Programu jest samorząd powiatowy, w którym obecnie zamieszkuje osoba z niepełnosprawnością.
 5. Weryfikacja wniosków obejmuje potwierdzenie:
  • posiadania orzeczenia o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, z tytułu  niepełnosprawności narządu ruchu uniemożliwiającą poruszanie się bez użycia wózka;
  • złożenie oświadczenia, wraz z dokumentacją fotograficzną, o barierach architektonicznych w mieszkaniu i/lub w budynku, uniemożliwiających samodzielne wyjście na zewnątrz na poziom zero;
  • złożenie oświadczenia o dysponowaniu tytułem prawnym do lokalu na mocy prawa własności lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu;
  • wieku wnioskodawcy w momencie składania wniosku.

W przypadku, gdy wniosek dotyczy osoby małoletniej lub ubezwłasnowolnionej, wniosek składa jej opiekun prawny. W takim przypadku weryfikuje się:

 • oświadczenie o zamieszkiwaniu w lokalu wspólnie osoby z niepełnosprawnością oraz opiekuna prawnego;
 • orzeczenie o niepełnosprawności z tytułu niepełnosprawności narządu ruchu uniemożliwiającej poruszanie się bez użycia wózka.
 1. Wnioski w ogłoszonym naborze można składać do dnia 31.12.2024 r.
 2. W ciągu 180 dni od przekazania informacji o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku beneficjent przedstawia udokumentowaną różnicę, o której mowa w par. 9 ust. 2 Programu, poprzez przedstawienie umowy sprzedaży mieszkania niedostępnego oraz umowy zakupu mieszkania bez barier architektonicznych lub umowy zamiany tych mieszkań.
 3. Po przedstawieniu umów przedwstępnych zawierana jest umowa z realizatorem Programu na dofinansowanie różnicy, o której mowa w par. 9 ust. 2 Programu.
 4. Na podstawie umowy środki przekazane są na rachunek bankowy beneficjenta w terminie do 10 dni roboczych od udokumentowania różnicy wartości mieszkań realizatorowi Programu.
 5. Osoba, która nie uzyskała dofinansowania ma prawo do złożenia kolejnego wniosku w Programie.
 6. We wniosku zamieszcza się oświadczenie beneficjenta w brzmieniu: „Oświadczam, że podane przeze mnie informacje są zgodne z prawdą”.

1_Uchwała-nr-5.2022_zatwierdzenia-programu-„Samodzielność-–-Aktywność-–-Mobilność”-Dostępne-mieszkanie

2_Program-Dostępne-mieszkanie

3_Sposób-składania-wniosków-i-ich-rozpatrywanie

4_Uchwała-nr-63.2022-zatwierdzenia-Szczegółowych-zasad-finansowania-realizacji-programu-Dostępne-mieszkanie

 

                

Informujemy, iż Powiat Złotowski otrzymał grant w łącznej kwocie 118.941,81 złotych na wsparcie:

 Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Złotowie

oraz Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
„DZWONECZEK” i „ZACZAROWANY DOMEK”

prowadzonych przez Stowarzyszenie „UŚMIECH DZIECKA” w Jastrowiu

 ramach Projektu „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe oraz pozakonkursowe w zakresie epidemii COVID-19 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

                                                                    

—————————————————————————————-

piecza zastepcza

POSTAW NA RODZINĘ ZASTĘPCZĄ!

 Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Złotowie poszukuje  kandydatów na rodziny zastępcze.

Kto może zostać rodziną zastępczą?

Rodziną zastępczą mogą zostać wspólnie zamieszkali małżonkowie,
a także osoba samotna.

Kandydat na rodzica zastępczego:

 • daje rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej,
 • przebywa na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
 • nie jest ograniczony w zdolności do czynności prawnych,
 • nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest mu ograniczona ani zawieszona,
 • nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo,
 • w przypadku deklaracji utworzenia rodziny zastępczej, co najmniej jedna z osób tworząca tę rodzinę musi posiadać stałe źródło dochodu,
 • wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niego wynika z tytułu egzekucyjnego,
 • jest zdolny do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone zaświadczeniami o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, wystawionymi przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej oraz opinią o posiadaniu predyspozycji i motywacji od pełnienia funkcji rodziny zastępczej,
 • zapewnia odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokojenie jego indywidualnych potrzeb,
  w tym:
 • rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego,
 • właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań,
 • wypoczynku i organizacji czasu wolnego,
 • uzyskał pozytywną opinię Organizatora Pieczy Zastępczej.

 Jeśli masz otwarte, kochające i ciepłe serce i chcesz nim obdarować dzieci szukające miłości, wsparcia i zrozumienia zapraszamy
do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Złotowie.

Poszukujemy osób chętnych do pełnienia funkcji rodzin zastępczych.
Możesz dowiedzieć się więcej tutaj:

Jak zostać rodziną zastępczą>>>

Zapraszamy również do kontaktu w naszej siedzibie:

Złotów, Aleja Piasta 32 (budynek Starostwa Powiatowego, pok. nr 33), Tel. 67 263 22 65

—————————————————————————————-

Składanie wniosków on-line w Systemie SOW 

Zasady dofinansowania ze środków PFRON dostępne są w zakładkach z lewej strony:

Skip to content