AKTUALNOŚCI

 

Biuletyn Informacji Publicznej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Złotowie
Biuletyn Informacji Publicznej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Złotowie – kliknij w grafikę, aby otworzyć

 


 

Pobierz ulotkę:  Akcja Integracja

Program Rodzina 500 Plus

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Złotowie informuje, że 1 stycznia 2022 r. weszła
w życie ustawa z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa
w wychowaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 1981) zwanej dalej ,,ustawą”, zgodnie z którą:

 • od 1 stycznia 2022 r. dodatek wychowawczy, o którym mowa w art. 80 ust. 1a ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zostaje zastąpiony przez świadczenie wychowawcze, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci;
 • od 1 stycznia 2022 r. dla osób sprawujących pieczę zastępczą, składających po raz pierwszy wniosek
  o przyznanie świadczenia wychowawczego (tzw. „500+”) organem właściwym do przyjmowania wniosków, prowadzenia postępowań, przyznawania oraz obsługi programu rządowego dotyczącego przyznania świadczenia wychowawczego (tzw. „500+”) jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych;
 • dodatek wychowawczy (tzw. „500+”) przyznany na dotychczasowych zasadach będzie wypłacany nieprzerwanie w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 maja 2022 r.:
 • decyzje wydane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Złotowie po 1 czerwca 2021 r. na okres 12 miesięcy wygasają z mocy ustawy 1 czerwca 2022 r.;
 • od 1 lutego 2022 r. osoby sprawujące pieczę zastępczą mogą złożyć wniosek
  o przyznanie świadczenia wychowawczego (tzw. „500+”) na kolejny okres świadczeniowy, który rozpoczyna się 1 czerwca 2022 r., a kończy 31 maja 2023 r. Wnioski wraz z załącznikami należy składać do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
  w postaci elektronicznej przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS na dedykowanym do tego celu formularzu SW-O. Osoba sprawująca pieczę zastępczą nad dzieckiem do wniosku o świadczenie wychowawcze jako załącznik powinna dołączyć zaświadczenie, potwierdzające umieszczenie dziecka
  w pieczy zastępczej – zaświadczenie wydaje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Złotowie;
 • w sprawie świadczeń wychowawczych wypłacanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
  w Złotowie informacji udzielają pracownicy osobiście w siedzibie Centrum lub telefonicznie pod numerem telefonu 67 263 22 65  w poniedziałki w godz. 800 – 1600, od wtorku do piątku w godzinach 700 – 1500;
 • pomoc w sprawie świadczeń wychowawczych wypłacanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych można otrzymać”
  dzwoniąc na specjalną infolinię 22 290 55 00
  (od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1500),
  w Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS (od poniedziałku do piątku w godz. 700 – 1800) pod numerem telefonu 22 560 16 00,
  za pośrednictwem maila: cot@zus.pl,
  we wszystkich placówkach ZUS,
  podczas e-wizyty
  w ZUS.

 

—————————————————————————————-

                

Informujemy, iż Powiat Złotowski otrzymał grant w łącznej kwocie 118.941,81 złotych na wsparcie:

 Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Złotowie

oraz Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
„DZWONECZEK” i „ZACZAROWANY DOMEK”

prowadzonych przez Stowarzyszenie „UŚMIECH DZIECKA” w Jastrowiu

 ramach Projektu „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe oraz pozakonkursowe w zakresie epidemii COVID-19 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

                                                                    

—————————————————————————————-

piecza zastepcza

POSTAW NA RODZINĘ ZASTĘPCZĄ!

 Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Złotowie poszukuje  kandydatów na rodziny zastępcze.

Kto może zostać rodziną zastępczą?

Rodziną zastępczą mogą zostać wspólnie zamieszkali małżonkowie,
a także osoba samotna.

Kandydat na rodzica zastępczego:

 • daje rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej,
 • przebywa na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
 • nie jest ograniczony w zdolności do czynności prawnych,
 • nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest mu ograniczona ani zawieszona,
 • nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo,
 • w przypadku deklaracji utworzenia rodziny zastępczej, co najmniej jedna z osób tworząca tę rodzinę musi posiadać stałe źródło dochodu,
 • wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niego wynika z tytułu egzekucyjnego,
 • jest zdolny do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone zaświadczeniami o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, wystawionymi przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej oraz opinią o posiadaniu predyspozycji i motywacji od pełnienia funkcji rodziny zastępczej,
 • zapewnia odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokojenie jego indywidualnych potrzeb,
  w tym:
 • rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego,
 • właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań,
 • wypoczynku i organizacji czasu wolnego,
 • uzyskał pozytywną opinię Organizatora Pieczy Zastępczej.

 Jeśli masz otwarte, kochające i ciepłe serce i chcesz nim obdarować dzieci szukające miłości, wsparcia i zrozumienia zapraszamy
do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Złotowie.

Poszukujemy osób chętnych do pełnienia funkcji rodzin zastępczych.
Możesz dowiedzieć się więcej tutaj:

Jak zostać rodziną zastępczą>>>

Zapraszamy również do kontaktu w naszej siedzibie:

Złotów, Aleja Piasta 32 (budynek Starostwa Powiatowego, pok. nr 33), Tel. 67 263 22 65

—————————————————————————————-

Składanie wniosków on-line w Systemie SOW 

Zasady dofinansowania ze środków PFRON dostępne są w zakładkach z lewej strony:

Skip to content